Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim poszukuje kandydatów na stanowisko sekretarki Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego

Umowa na czas  nie określony

Wymiar etatu 1/1

Miejsce pracy

Tomaszów Mazowiecki
ul. Wandy Panfil 44

Czym będziesz się zajmować  Osoba na tym stanowisku:
 

 1. prowadzenie sekretariatu Wydziału Dochodzeniowo -Śledczego,
 2. prowadzenie dziennika podawczego oraz dziennika korespondencyjnego,
 3. prowadzenie rejestrów niezbędnych do funkcjonowania wydziału,
 4. przekazywanie korespondencji funkcjonariuszom lub podmiotom zewnętrznym,
 5. obsługa urządzeń biurowych,
 6. przygotowanie oraz przechowywanie dokumentacji sekretariatu do składnicy akt w KPP w Tomaszowie Mazowieckim.

            wymagania niezbędne :

 • Wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe:

praca w administracji co najmniej 6 miesięcy.

Co oferujemy

 1. pewność i stabilizacja zatrudnienia pewny zarobek,
 2. dbałość o przestrzeganie przepisów prawa pracy i uprawnień pracownika,
 3. stałe godziny pracy,
 4. jasna ścieżka kariery,
 5. możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego,
 6. możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy,
 7. pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu,
 8. dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych,
 9. dofinansowanie do wypoczynku pracowników,
 10.  dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

DODATKOWE INFORMACJE

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 • wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych
 • końcowa selekcja kandydatów – rozmowa kwalifikacyjna  

Pracę możesz rozpocząć od: 01.03.2022 roku

TWOJA APLIKACJA MUSI ZAWIERAĆ

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 Aplikuj  do 16 lutego 2022 roku

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ogłoszenie na stanowisko sekretarka Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego”

na adres:

KPP Tomaszów Mazowiecki
ul. Wandy Panfil 44
97-200 Tomaszów Mazowiecki

lub adres e-mailowy:

irena.blazejewska@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

W razie wątpliwości zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

47 846 2363

 • Dokumenty należy złożyć do: 16 lutego 2022 roku
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu / emeilem
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji z siedzibą przy ul. Wandy Panfil 44, 97-200 Tomaszów Mazowiecki Kontakt do inspektora ochrony danych: Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: iod@ld.policja.gov.pl Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji na wybrane stanowisko, na podstawie przepisów dot. zatrudnienia, w szczególności kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej. Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez Pana/Panią podane, przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody wyrażonej poprzez złożenie aplikacji na wybrane stanowisko. Informacje o odbiorcach danych: Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji Uprawnienia:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;prawo do usunięcia danych osobowych;- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).Podstawa prawna przetwarzania danych:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO;art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Źródło Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj