Otwarcie sesji i powitanie zebranych.Przedstawienie porządku obrad XLIX sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia
26 sierpnia 2021 roku.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021”.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXIX/279/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2021 – 2036.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy Placu Kościuszki nr 23 stanowiącego własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki wraz z udziałem wynoszącym 633/10085 we współwłasności działki gruntu oznaczonej numerem 123 w obr. 12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do Zakładu Gospodarki Wodno–Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim prawa własności nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Strzeleckiej.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miasto Tomaszów◦ Mazowiecki do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki – Opoczno w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnej realizacji rozbudowy
i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Tomaszów Mazowiecki
i Gminy Tomaszów Mazowiecki.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/130/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXVI/267/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;Zapoznanie się z raportem z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego za lata 2019 – 2020.Zapoznanie się z informacją o działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za I półrocze 2021 roku.Informacja o działalności Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.Korespondencja i sprawy różne.Zamknięcie obrad XLIX sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.

Źródło Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj