PROGRAM IMPREZY i REGULAMIN KONKURENCJI

Termin:

28-30 maja 2021r., dzień rozegrania konkurencji: 29.05.2021 r.

Trasa:

Tomaszów Mazowiecki – Warka: 116 km

Organizatorzy:

Klub Sportowy „AMBER” Tomaszów Mazowiecki

Klub Kajakowy „KOREK” Warka

Cele maratonu:

Wypromowanie długodystansowych wyścigów kajakowych, jako jednej z form kajakarstwa wyczynowego i powszechnego. Podniesienie sprawności fizycznej, utrzymanie dobrego stanu zdrowia, nie tylko fizycznego, ale także psychicznego wśród uczestników. Integracja środowiska wodniackiego.

 Konkurencje, klasyfikacja:

Wyścig rozgrywany jest w dwóch konkurencjach:

– Ultramaraton na dystansie 116 km

– Sztafeta zespołowa na łącznym dystansie dla zespołu 116 km

Ultramaraton „Pilica – rzeka, która łączy” jest jedną z imprez wchodzących w skład cyklu maratonów długodystansowych CanoaCup.

Podczas imprezy prowadzona jest punktacja indywidualna dla osad startujących

w Ultramaratonie oraz dla zespołów startujących w sztafecie. Podczas imprezy nie będzie prowadzona klasyfikacja drużynowa. str. 2

Kierownictwo spływu:

Komandor – Piotr Kaczmarek

Sędzia Główny – Anna Goździk

Biuro Spływu – Justyna Kaczmarek

Program:

Piątek 28.05.2021 – Tomaszów Mazowiecki –

godz. 17:00 – transport z Warki osób, które pozostawiły swoje samochody na mecie

 – godz. 18:00 – 20:00 – weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych w sali MUKS „Wiking”, ul. PCK 8, w Tomaszowie Mazowieckim

– od godz. 18:00 – 20:00 – weryfikacja łódek (pomiar szerokości, sprawdzanie wyporności), oklejanie naklejką weryfikacyjną

– godz. 21:00 –spotkanie komisji organizacyjnej i sędziowskiej

– godz. 21:15 – odprawa Sędziego Głównego z zawodnikami, podanie informacji startowych

Sobota 29.05.2021 – Tomaszów Mazowiecki

– godz. 5:30 –uroczyste otwarcie Ultramaratonu, podanie informacji startowych, przygotowanie do startu, wodowanie przy pomoście MUKS „Wiking”

UWAGA! Przed startem należy pobrać chip do pomiaru czasu wraz z nadajnikiem GPS.

– godz. 6:00 – start (start odbywa się punktualnie! Czas uruchamia się automatycznie o godzinie 6:00)

– godz. 8:00 – wyjazd uczestników sztafety do pierwszej strefy zmian

– godz. 11:00 – wyjazd uczestników sztafety do drugiej strefy zmian

– od godz.17:00– wydawanie posiłku regenerującego na mecie

– od godziny 18:30 – wydawanie kolacji

– po 13 h od startu– koniec regulaminowego czasu płynięcia. Zamknięcie mety w Warce odbędzie się po bezpiecznym dopłynięciu do mety wszystkich zawodników, którzy wypłynęli na trasę z II punktu kontrolnego

– godz. 19:30 występ artystyczny

– godz. 21:00 – uroczystość wręczenia nagród

– godz. 22:00 – wieczór komandorski

Uwaga! Istnieje możliwość przewiezienia zawodników do Tomaszowa Mazowieckiego (po godz.22:00), ale konieczne jest zgłoszenie przy weryfikacji w piątek.

Niedziela 30.05.2021–Warka

– godz. 10:00 – wyjazd do Tomaszowa Mazowieckiego

REGULAMIN

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa i samodzielnego startu w IV Ultramaratonie „Pilica – rzeka, która łączy” im. Aleksandra Doby jest ukończenie 18 lat, wypełnienie formularza zgłoszeniowego, opłacenie wpisowego i płynięcie zweryfikowaną łódką (kajak lub kanadyjka). Osoby niepełnoletnie mogą płynąć wyłącznie w jednej osadzie z rodzicami lub opiekunami prawnymi, którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo.

Ultramaraton rozgrywany jest w dwóch kategoriach wiekowych:

– Senior – rocznik 1962 i późniejsze,

– Masters – rocznik 1961 i wcześniejsze.

W przypadku utworzenia osady dwuosobowej przez uczestników kategorii Masters i Senior, decydująca dla kategorii osady jest średnia wieku załogi.

Klasyfikacja Ultramaratonu rozgrywana jest w następujących kategoriach (ze względu na załogę i rodzaj łódki): T-1K, T-2K, T-1M, T-2M, T-2MIX, C-1K, C-1M, C-2K, C-2M, C-2Mix. Warunkiem utworzenia danej kategorii jest zgłoszenie się minimum trzech osad. W przypadku mniejszej liczby osad w danej kategorii, osady klasyfikowane są z kategorią wyższą lub zostanie utworzona kategoria Open.

Pomiar czasu

Pomiar czasu odbywa się elektronicznie. Każdy zawodnik w sobotę 29.05.2021 przed startem czyli o godzinie 5:30 zobowiązany jest pobrać chip oraz posiadać go przy sobie podczas wyścigu. W przypadku zagubienia chipu czas nie zostanie zmierzony! Zawodnicy biorący udział w konkurencji sztafeta przekazują chip kolejnemu zawodnikowi w strefie zmian. Pomiar czasu uruchamiany jest automatycznie o godzinie 6:00. Na mecie umiejscowiona zostanie bramka w którą należy wpłynąć wraz z chipem, wtedy czas zostanie zarejestrowany. Meta znajduje się za mostem kolejowym w Warce 13,7km do ujścia, na lewym brzegu, zostanie oznakowana i oświetlona. O czasie przepłynięcia ultramaratonu zawodnicy zostaną poinformowani wiadomością SMS na tel. podany przy rejestracji. Ostateczne wyniki z podziałem na kategorie podane zostaną po dopłynięciu wszystkich zawodników.

Lokalizator GPS

Każdy zawodnik w sobotę 29.05.2021 przed startem czyli o godzinie 5:30 zobowiązany jest pobrać lokalizator GPS oraz posiadać go przy sobie podczas wyścigu. Zawodnicy biorący udział w konkurencji sztafeta przekazują GPS kolejnemu zawodnikowi w strefie zmian Pomoże to w dopingowaniu oraz śledzeniu rywalizacji online. Link do rywalizacji zostanie udostępniony na stronie wydarzenia na Facebooku.

Sprzęt

Do startu dopuszczone są kajaki i kanadyjki turystyczne, nie węższe niż 46 centymetrów (pomiar w najszerszym miejscu kadłuba), zabezpieczone przed możliwością zatonięcia (komory bagażowe lub worki/pojemniki wypornościowe na dziobie i rufie). Kanadyjka rozumiana jest tutaj jako łódka napędzana wiosłem jednopiórowym (pagajem). Uczestnik sam zapewnia sobie sprzęt, na którym startuje (własny lub wypożyczony we własnym zakresie). Łódki muszą być przed startem zweryfikowane przez Sędziego Głównego (m.in. sprawdzanie rodzaju i niezatapialności łodzi) i opatrzone naklejką weryfikacyjną. Brak naklejki, potwierdzającej pozytywną weryfikację przedstartową, oznacza dyskwalifikację uczestnika. Te same zasady dotyczą wszystkich konkurencji.

Wpisowe

Wpisowe wynosi 100,00 zł od osoby i nie ulega zmianie w miarę zbliżania się terminu imprezy. Wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w imprezie lub jego dyskwalifikacji.

Wpłaty należy dokonać do dnia 25.05.2021 poprzez płatność elektroniczną podczas zgłoszenia na ultramaraton

lub na rachunek: Klub Sportowy „Amber”

nr 50 1140 2017 0000 4102 1128 8562

z adnotacją: „Wpisowe Ultramaraton – Imię i Nazwisko”

UWAGA! Zgłoszenie i wpłata po 17.05.2021 niosą ze sobą ryzyko nieotrzymania pamiątki spływowej!

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:

•         • ubezpieczenie od NNW,

•         • pomoc ekipy asekuracyjnej,

•         • doraźną pomoc medyczną,

•         • gorący posiłek na mecie maratonu w Warce,

•         • poczęstunek podczas wieczoru komandorskiego,

•         • prowiant na trasie, podczas płynięcia,

•         • transport osób i sprzętu z punktów kontrolnych, w przypadku rezygnacji z dalszego płynięcia lub przekroczenia limitu czasu,

•         • transport powrotny osób i sprzętu na miejsce startu do Tomaszowa Maz.,

•         • transport osób i sprzętu do punktów zmiany dla sztafety,

•         • medale dla uczestników zawodów,

•         • puchary i nagrody dla najlepszych zawodników,

•         • okolicznościową pamiątkę spływową (dla zgłoszonych przed 17 maja z opłaconym wpisowym),

•         • opis trasy,

Uwaga! Organizator zapewnia transport zawodników i sprzętu również w przypadku zakończenia płynięcia pomiędzy punktami kontrolnym. Rzeczy niezbędne uczestnikom na mecie zostaną przewiezione do Warki. Istnieje możliwość przewiezienia uczestników z Warki do Tomaszowa Mazowieckiego w piątek 28.05.2021, po pozostawieniu samochodu na Kempingu nad Pilicą w Warce i po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorami, najpóźniej w dniu 27.05.2021r.

Zgłoszenia zawodników

Zgłoszenie należy przesłać do dnia 17.05.2021, (tylko zgłoszonym do 17.05.2021 włącznie gwarantujemy unikatowe koszulki pamiątkowe) lub do 25.05.2021 (bez gwarancji otrzymania koszulki), wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego:

Bez względu na dzień zgłoszenia wpisowe nie ulega zmianie.

Weryfikacja

Zgłaszający się zostaje uczestnikiem z chwilą osobistego dokonania weryfikacji.

Do weryfikacji potrzebne są dokumenty:

– dowód wpłaty wpisowego,

– dowolny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (na żądanie),

– pisemna zgoda opiekuna prawnego, także zweryfikowanego, w przypadku zgłaszania się osoby niepełnoletniej(w obecności opiekuna). Tylko zweryfikowany uczestnik, po okazaniu numeru startowego, zgłasza swoją łódkę do weryfikacji technicznej Sędziemu Głównemu.

Obowiązki uczestników

Każdy uczestnik Ultramaratonu „Pilica – rzeka, która łączy” ma obowiązek:

– przestrzegać postanowień regulaminu,

– posiadać i w widoczny sposób mieć założony podczas płynięcia numer startowy (w osadach kilkuosobowych numer startowy ma założony zawodnik płynący z przodu),

– płynąć w prawidłowo dobranej i prawidłowo założonej kamizelce asekuracyjnej,

– przestrzegać zakazu spożywania alkoholu na wodzie i nadużywania alkoholu podczas trwania całej imprezy,

– udzielać pomocy innym w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia, w ramach własnego bezpieczeństwa i umiejętności,

– podawać sędziom na punktach kontrolnych numer startowy.

Uczestnicy biorą udział w Ultramaratonie na własną odpowiedzialność, a wyrazem przyjęcia powyższego warunku jest własnoręczny podpis na karcie zgłoszenia podczas weryfikacji.

Zawodnicy przez cały czas trwania maratonu mają obowiązek posiadania włączonego telefonu komórkowego oraz posiadania numeru telefonicznego do koordynatora ekipy asekuracyjnej i Sędziego Głównego, które zostaną podane na odprawie, w dniu 28.05.2021. Przerwanie płynięcia należy zgłosić Sędziemu Głównemu telefonicznie.

Zaleca się posiadanie osobistej apteczki w każdej osadzie.

REGULAMIN KONKURENCJI

ULTRAMARATON NA DYSTANSIE 116 KM

Ultramaraton odbywa się na rzece Pilicy i nie obejmuje przenosek, a pokonywanie trasy maratonu z przenoszeniem lub przewożeniem łódki jest zabronione. O zajętym miejscu w klasyfikacji Ultramaratonu decyduje czas uzyskany na mecie, po przepłynięciu dystansu

116 km ze startu w Tomaszowie Mazowieckim, przy pomoście MUKS „Wiking” (129,7 km do ujścia rzeki Pilicy) do mety na wysokości Kempingu nad Pilicą w Warce (13,9 km od ujścia rzeki Pilicy), z uwzględnieniem kategorii osady zgłoszonej podczas weryfikacji, wieku i limitów czasu

na dwóch punktach kontrolnych oraz mecie (decyduje czas dopłynięcia do punktu sędziowskiego, a nie opuszczenia punktu kontrolnego):

– I punkt kontrolny w Nowym Mieście nad Pilicą po 51 km płynięcia (tuż przed mostem drogowym na prawym brzegu) – limit czasu 7 godzin od startu

– II punkt kontrolny w Białobrzegach po 86 km płynięcia (na przystani WOPR przed mostem na prawym brzegu) – limit czasu 10 godzin od startu

– meta (Warka, za mostem kolejowym, na lewym brzegu rzeki) – limit czasu 13 godzin

Uwaga! Dalsze kontynuowanie płynięcia w przypadku przybycia na punkt kontrolny po upływie limitu czasu jest surowo zabronione, nawet gdyby zawodnik był przekonany, że „nadrobi” czas na kolejnym odcinku. Zawodnik jest zobowiązany do zejścia z wody. Nie jest możliwe kontynuowanie płynięcia „na własną odpowiedzialność”.

Zabroniona jest wymiana łodzi na trasie. Można zamieniać się miejscami w ramach jednej załogi w tej samej osadzie(w przypadku osad dwuosobowych), pamiętając by zawsze pierwszy w osadzie miał założony numer startowy podczas dopływania do punktu kontrolnego. Pomoc zawodnikowi z zewnątrz jest dozwolona jedynie w szczególnych przypadkach(np. ratowania życia)i nie może mieć bezpośredniego wpływu na skrócenie czasu płynięcia osady. Dozwolona jest pomoc wzajemna między zawodnikami.

Ultramaraton odbywa się na zasadach koleżeńskiej rywalizacji, w duchu zasady fair play. Protesty są przyjmowane do chwili minięcia regulaminowego czasu dla dystansu 116 km, czyli 13 godzin. Protest zostanie rozstrzygnięty przez Jury, w skład którego wchodzą: przedstawiciel organizatora, przedstawiciel komisji sędziowskiej i dwoje uczestników Ultramaratonu wybranych podczas odprawy. Protest zgłoszony osobiście lub telefonicznie do Sędziego Głównego rozstrzygany jest niezwłocznie po zakończeniu konkurencji, przed ogłoszeniem wyników. Wnoszącemu protest (w przypadku jego odrzucenia)przysługuje prawo do odwołania się do Kolegium Sędziów Polskiego Związku Kajakowego.

Wszystkie kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Sędzia Główny.

Zawodnicy konkurencji Ultramaraton wezmą udział w jednym losowaniu razem z zawodnikami konkurencji Sztafeta. Każdy z uczestników wyścigu otrzyma okolicznościowy medal, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii także nagrody.

SZTAFETA ZESPOŁOWA NA ŁĄCZNYM DYSTANSIE 116 KM

Sztafeta odbywa się na rzece Pilicy i nie obejmuje przenosek, a pokonywanie trasy maratonu z przenoszeniem lub przewożeniem łódki jest zabronione. Zespół tworzą trzy osoby, stanowiące 3 różne osady, płynące w kajaku jednoosobowym. Dozwolone są więc wyłącznie zespoły złożone z trzech łódek jednoosobowych. Zawodnicy startują tylko w łódkach turystycznych, nie węższych niż 46 cm, zabezpieczonych przed zatonięciem (patrz: Sprzęt), które pozytywnie przeszły weryfikację Sędziego Głównego i zostały opatrzone naklejką weryfikacyjną.

O zajętym miejscu danego zespołu w sztafecie decyduje czas łączny wszystkich osad zespołu, po dopłynięciu na metę ostatniej osady w sztafecie i po zaliczeniu przez zespół wszystkich odcinków, z zachowaniem limitów czasu wg wskazań stopera na punktach kontrolnych i mecie.

Odcinki płynięcia dla poszczególnych osad w ramach jednego zespołu nie są sobie równe i wynoszą 51 km (Tomaszów Maz. – Nowe Miasto nad Pilicą), 35 km (Nowe Miasto nad Pilicą – Białobrzegi) i 30 km (Białobrzegi – Warka):

– I punkt kontrolny w Nowym Mieście nad Pilicą po 51 km płynięcia (tuż przed mostem, na prawym brzegu Pilicy) – limit czasu 7 godzin od startu,

– II punkt kontrolny w Białobrzegach po 86 km płynięcia (na przystani WOPR, przed mostem na prawym brzegu Pilicy) – limit czasu 10 godzin,

– meta (Kemping nad Pilicą, na lewym brzegu rzeki) – limit czasu 13 godzin od startu.

W pakiecie startowym zespół otrzymuje jeden numer startowy, który zawodnicy przekazują sobie w strefie zmian na punktach kontrolnych. Zawodnik z osady biorącej udział w sztafecie ma obowiązek płynąć w numerze startowym i w założonym numerze startowym musi opuścić strefę zmian.

Strefa zmian zostanie wyznaczona przez sędziego, sposób jej oznaczenia będzie podany na odprawie zawodników. Zawodnicy sztafety przekazują sobie numer startowy w strefie zmian w dowolny sposób: dopuszczona jest zmiana na wodzie lub lądzie. Dopuszczone jest pokonanie przez zespół więcej niż jednego odcinka w tym samym kajaku. Nie jest dozwolona wymiana kajaka na trasie, poza strefą zmian.

Aby zespół mógł kontynuować wyścig, zawodnik wypływający ze strefy zmian musi posiadać na sobie kamizelkę asekuracyjną, założony numer startowy oraz wypłynąć ze strefy zmian przed upłynięciem limitu czasowego. Udział tego samego zawodnika w więcej niż jednym odcinku sztafety nie jest dozwolony. Pomoc wzajemna, między zawodnikami jednego zespołu sztafety dozwolona jest tylko w strefie zmian i jest możliwa zarówno na wodzie, jak i na lądzie.

Uwaga! Dalsze kontynuowanie płynięcia w przypadku przekroczenia limitu czasu przed opuszczeniem strefy zmian przez osadę zespołu jest surowo zabronione pod groźbą dyskwalifikacji. Zawodnicy są zobowiązani do zejścia z wody, a zespół nie jest dalej klasyfikowany. Nie jest możliwe dalsze kontynuowanie płynięcia „na własną odpowiedzialność”.

Sztafeta jest rozgrywana na zasadach koleżeńskiej rywalizacji, w duchu zasady fair play. Protesty są przyjmowane do chwili minięcia regulaminowego czasu dla dystansu 116 km, czyli 13 godzin od startu. Protest zostanie rozstrzygnięty przez Jury, w skład którego wchodzą: przedstawiciel organizatora, przedstawiciel komisji sędziowskiej i dwoje uczestników Sztafety wybranych podczas odprawy. Protest zgłoszony osobiście lub telefonicznie do Sędziego Głównego rozstrzygany jest niezwłocznie po zakończeniu konkurencji, przed ogłoszeniem wyników. Wnoszącemu protest (w przypadku jego odrzucenia) przysługuje prawo do odwołania się do Kolegium Sędziów Polskiego Związku Kajakowego.

Wszystkie kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Sędzia Główny.

Każdy zawodnik, biorący udział w sztafecie, otrzymuje okolicznościowy medal, a zespoły, które zajęły trzy pierwsze miejsca, także nagrody rzeczowe.

Organizacyjne postanowienia końcowe

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki lub uszkodzenia sprzętu, które mogą

się wydarzyć podczas rozgrywania zawodów i transportu sprzętu.

2. Dojazd na start zawodów i odjazd z Tomaszowa Mazowieckiego lub Warki po zakończeniu imprezy, a także zakwaterowanie w Tomaszowie Mazowieckim lub w Warce odbywa się na koszt własny uczestników.

3. Proponowane bazy noclegowe: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Tomaszowie Mazowieckim, ul. PCK 10, tel. 44/724 74 34, 506 467 260, 509 062 292(tuż przy miejscu weryfikacji i startu) lub Kemping nad Pilicą w Warce, ul. Nowy Zjazd 6 (miejsce mety), kontakt do rezerwacji noclegu: Agnieszka Kurowska, tel. 503 190 003. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia trasy Ultramaratonu i Sztafety w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych uczestników na potrzeby przeprowadzenia imprezy i klasyfikacji cyklu CanoaCup.

5. Dodatkowych informacji udziela Piotr Kaczmarek, telefon 783-725-239, e-mail: pilicaultramaraton@gmail.com

6. W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 w Polsce, zobowiązuje się wszystkich uczestników imprezy do przestrzegania wszelkich ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających z rozporządzeń Rady Ministrów.

Źródło Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

4 − 4 =