Zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021, poz. 1192) umowy o udzielenie dotacji, o której mowa w art. 15 zze4 ustawy zawarte przed dniem 1 lipca 2021 r.  ulegają zmianie z mocy prawa w zakresie określonym w niniejszej ustawie, tj.: w art. 15 zze4 dodano treść:

14a. W przypadkach, o których mowa w ust. 8* lub 11**, starosta, z urzędu albo na wniosek mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, może:
1) umorzyć w całości albo w części należność z tytułu zwrotu dotacji;
2) odroczyć terminy spłaty należności z tytułu zwrotu dotacji;
3) rozłożyć na raty spłatę należności z tytułu zwrotu dotacji.
14b. W przypadku gdy wysokość kwoty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem jest równa lub wyższa niż 1500 zł, starosta wydaje decyzję, o której mowa w ust. 14a, po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego wojewody. Przepisu art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się.
14c. Do spraw, o których mowa w ust. 14a, stosuje się odpowiednio przepisy art. 64 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
14d. W sprawach, o których mowa w ust. 14a, organem wyższego stopnia jest samorządowe kolegium odwoławcze.
14e. Starosta może upoważnić dyrektora powiatowego urzędu pracy do dokonywania czynności,
o których mowa w ust. 14a.
14f. Zwrotu dotacji nie dochodzi się, jeżeli kwota należna do zwrotu nie przekracza, określonych na dzień dokonania rozliczenia, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Kwota ta jest zaliczana w koszty Funduszu Pracy.

*ust. 8. Dotacja podlega zwrotowi przez mikroprzedsiębiorcę albo małego przedsiębiorcę w całości na rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy, z którego otrzymał dotację, jeżeli nie wykonywał działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.
**ust. 11. Dotacja podlega zwrotowi przez mikroprzedsiębiorcę albo małego przedsiębiorcę
w całości, wraz z odsetkami liczonymi od dnia udzielenia dotacji, na rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy, z którego otrzymał dotację, jeżeli:
1) wydatkował ją niezgodnie z przeznaczeniem;
2) złożył niezgodne ze stanem faktycznym przynajmniej jedno z oświadczeń, o których mowa w ust. 4, lub nie spełniał innych warunków do udzielania dotacji;
3) nie poddał się kontroli, o której mowa w ust. 16.

Źródło Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj